ارتباط با ما

ارتباط با ما

به منظور برقراری ارتباط با بخش‌های مختلف بیمارستان در قسمت تماس با ما همه شماره‌های داخلی و تماس مستقیم با بخش‌ها و مسئولین داخل سایت قرار داده شده، دز صورت بروز هرگونه مشکل و یا نیاز به دسترسی به بخش‌ها با شماره اطلاعت بیمارستان تماس حاصل فرمایید.

08338321705 :اطلاعت بیمارستان