انتقادات و پیشنهادات

بررسی شکایات

جهت بازدهی هر چه بهتر و پیگیری تمامی مطالبات بیماران عزیز، هر گونه پیشنهادات، انتقادات و یا شکایات خود را با واحد روابط عمومی بیمارستان بیستون در میان بگزارید.

شماره داخلی: 315

شماره تماس با دفتر مدیریت خدمات پرستاری  08338324076

 

شماره مستقیم: 09216116439 خانم روندی مسئول روابط عمومی بیمارستان بیستون

فرم انتقادات و پیشنهادات
اطلاعات تکمیل کننده فرم
اطلاعات بیمار
انتقاد و پیشنهاد